Cenovnik

Cenovnik
Vrsta karte Kategorija korisnika Cena u dinarima
Pojedinacna 60,00
Pretplatne (mesecne) zaposleni 2.400,00
djaci osnovne skole 960,00
djaci srednje skole i studenti 1.200,00
nezaposleni 1.200,00
penzioneri 1.200,00
Korisnici prava na socijalnu pomoc 720,00
Pretplatne (za drugu polovinu meseca) zaposleni 1.200,00

Dokumenta potrebna za izradu legitimacija
 • jedna slika (30x35mm) ne starija od 6 meseci
 • popunjen obrazac (zahteva) za izdavanje legitimacije

Zaposleni

 • fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)

Učenici osnovnih i srednjih škola

 • fotokopija zdravstvene knjižice/očitana elektronska zdravstvena knjižica (original na uvid) ili fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)
 • potvrda o redovnom pohađanju škole

Studenti

 • da nisu stariji od 26 godina
 • fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)
 • potvrda o redovnom pohađanju fakulteta ili fotokopija indeksa (prva strana i strana upisane godine-original na uvid)

Penzioneri

 • fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)
 • fotokopiju zadnjeg čeka od penzije (original na uvid) /fotokopija rešenja o priznatom pravu na penziju RFPIO (original na uvid) /penzionerska kartica

Nezaposleni

 • fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)
 • originalna potvrda koju izdaje NSZ Kragujevac da lice nije u radnom odnosu (status u potvrdi "nezaposleno lice" ne starija od 15 dana)

Korisnici prava na socijalnu pomoć

 • fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)
 • overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o korišenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili original uverenja nadležnog organa Republike Srbije (ne starije od 15 dana)

Lica sa i preko 65 godina života

 • fotokopija lične karte/očitana elektronska lična karta (original na uvid)
 • za izbegla lica koja imaju boravište na teritoriji grada Kragujevca: fotokopija izbegličke legitimacije-plave boje (original na uvid)
 • za interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Kragujevca: fotokopija legitimacije za raseljena lica-bele boje (original na uvid) i fotokopija potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Kragujevca ne straija od 2 godine (original na uvid)

Povlašćene kategorije građana po Odluci Skupštine grada

 • za potrebnu dokumentaciju pogledati u "Odluci o ostavrivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca" koja se nalazi u "DOKUMENTIMA"